Nhow Hotel
Rotterdam - Netherlands
MODEL: Lazy Bastard