Privacy – en cookieverklaring
24 mei 2018

Montis hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens.
In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Montis houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

• Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy.
• De verwerking van jouw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Montis zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees
Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Montis verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
• Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
• Het inschrijvingsformulier nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Montis de volgende persoonsgegevens van je vragen:
• Voornaam
• Tussenvoegsel
• Achternaam
• E-mailadres

Jouw persoonsgegevens worden door Montis opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
• Dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens gebruikers contactformulier
Persoonsgegevens worden door Montis verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
• Administratieve doeleinden.
• Communicatie over de opdracht en of vraag.
• Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens:
• De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Montis de volgende persoonsgegevens van je vragen:
• Voornaam
• Achternaam
• Adres
• Woonplaats
• Telefoonnummer
• E-mailadres

Jouw persoonsgegevens worden door Montis opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
• Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
• Binnen 7 dagen na afhandeling van het contactformulier worden jouw gegevens vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Montis verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Montis blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Montis bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Montis neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met: marketing@montis.nl

Rechten omtrent jouw gegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van jou ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden gemaakt, om bepaalde gegevens van websites die u bezoekt te bewaren. Bijvoorbeeld een taalkeuze of andere instellingen. Cookies zijn nodig om deze website beter te laten functioneren en voor statistische doeleinden. De cookies die wij voor www.montis.nl gebruiken zijn niet te herleiden tot één persoon, één PC of ander apparaat. Een cookie slaat dus geen naam, adres, leeftijd of andere persoonlijke gegevens op (behalve in sommige gevallen uw IP-adres).

Er zijn twee soorten cookies
Directe cookies worden gebruikt door de website die in de adresbalk staat.
Indirecte cookies zijn afkomstig van andere domeinen (websites), waarvan bepaalde onderdelen worden gebruikt op een webpagina (zoals filmpjes van YouTube).

Deze website (www.montis.nl) maakt gebruik van:

1. Noodzakelijke cookies
Om uw bezoek aan onze site te vergemakkelijken (taalkeuze, niet mee willen doen aan gebruikersonderzoek), maken we gebruik van cookies. Deze cookies onthouden uw keuzes. Voor deze cookies hoeven we geen toestemming te vragen.

2. Cookies voor websitestatistieken
De statistieken op deze website worden bijgehouden met behulp van Google Analytics. Dit is één van de meest gebruikte webanalyse-services en wordt aangeboden door Google Inc. Met Google Analytics meten wij bezoekgegevens. Bijvoorbeeld welke pagina’s het best worden bezocht, met welke browsers onze bezoekers op internet surfen of het gebruikte schermformaat. Google Analytics hebben wij privacyvriendelijk ingesteld. Zo hebben we de laatste twee cijfers van je IP-adres afgeschermd, zodat je privacy zo goed mogelijk wordt beschermd. Daarom wordt dit ook wel ‘privacyvriendelijk’ genoemd.

Hoe kunt u cookies uitschakelen?
Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Maakt u dus gebruik van meerdere computers of browsers, dan moet u deze handeling op elke computer en browser herhalen. Op de site van de overheidsinstantie “Waarschuwingsdienst.nl” vindt u meer informatie over het uitschakelen van cookies.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
Montis bv
Steenstraat 2
5107 NE Dongen
Nederland
info@montis.nl
0162 377 777